3.6
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਾਲਮ ਭਰਾਵੋ ਔਸਤ 3.6 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 72
ਦਰਜਾ
72 ਵੇਂ, ਇਸ ਵਿਚ 82K ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ