3.4
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਸਤ 3.4 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 38
ਦਰਜਾ
51 ਵੇਂ, ਇਸ ਵਿਚ 95K ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ