3.5
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਸਲੇਵ ਗਰਲ ਐਂਡ ਵੈਂਪਾਇਰ ਵਿਥ ਡੈਥ ਵੈਸ਼ ਔਸਤ 3.5 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 2
ਦਰਜਾ
ਐਨ / ਏ, ਇਸ ਵਿਚ 584 ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ