4
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਇੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਔਸਤ 4 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 31
ਦਰਜਾ
70 ਵਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ 50.7 ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ