ਆਮ

ਪਰਿਪੱਕ

ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਟੈਟਸ

3.1
ਅਧਿਆਇ 10 ਦਸੰਬਰ 25, 2020
ਅਧਿਆਇ 9 ਦਸੰਬਰ 25, 2020

ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰੋਗੇਸੀ

3.3
ਅਧਿਆਇ 10 ਦਸੰਬਰ 24, 2020
ਅਧਿਆਇ 9 ਦਸੰਬਰ 24, 2020

ਮਿੱਠਾ ਬਦਲਾ

2.6
ਅਧਿਆਇ 4 ਨਵੰਬਰ 5, 2020
ਅਧਿਆਇ 3 ਨਵੰਬਰ 7, 2020
x