ਧੂੰਆਂ

ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

3.7
ਅਧਿਆਇ 10 ਜਨਵਰੀ 12, 2021
ਅਧਿਆਇ 9 ਜਨਵਰੀ 12, 2021

ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਥਿਤੀ

3.8
ਅਧਿਆਇ 9 ਜਨਵਰੀ 12, 2021
ਅਧਿਆਇ 8 ਜਨਵਰੀ 12, 2021

ਸਮਾਂ ਮੋੜੋ

3.9
ਅਧਿਆਇ 10 ਜਨਵਰੀ 11, 2021
ਅਧਿਆਇ 9 ਜਨਵਰੀ 11, 2021
x